Οι εγκεκριμένες δραστηριότητες του προγράμματος της Ο.Ε.Φ. – Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Παλαίκαστρου εντάσσονται στους ακόλουθους πέντε (5) τομείς δράσης που καθορίζονται από το Άρθρο 3 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 611/2014 και αποτελούν επιλέξιμες δραστηριότητες για Ενωσιακή και Εθνική χρηματοδότηση.

  • Τομέας (Β): Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας
  • Τομέας (Γ): Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω του εκσυγχρονισμού
  • Τομέας (Δ): Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιόλαδου και επιτραπέζιων ελιών
  • Τομέας (Ε): Ιχνηλασιμότητα, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών, ιδίως με ποιοτικό έλεγχο των ελαιόλαδων που πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές
  • Τομέας (ΣΤ): Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι δικαιούχες οργανώσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών

Το σύνολο των επιμέρους Δραστηριοτήτων εκπληρώνουν και εξυπηρετούν πλήρως τους σκοπούς και τις δραστηριότητες που απορρέουν από το ίδιο το Καταστατικό Λειτουργίας (Κανονισμό λειτουργίας) της ΟΕΦ καθώς και από το Καταστατικό Λειτουργίας του Συνεταιρισμού.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2021 – 2022

Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ.