Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Παλαίκαστρου στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας μετεξέλιξης και βελτίωσης τόσο των εγκαταστάσεων του όσο και των προσφερόμενων υπηρεσιών, υπέβαλε με πρωτοβουλία των παραγωγών μελών του, αίτημα αναγνώρισης του ως Οργάνωση Παραγωγών στον τομέα του ελαιόλαδου και επιτραπέζιας ελιάς βάσει των προβλεπόμενων στο ισχύον Εθνικό και Ενωσιακό δίκαιο.
Το αίτημα αυτό έγινε αποδεκτό από πλευράς ΔΑΟΚ κάτι το οποίο αποτελεί αναγνώριση και σε τοπικό επίπεδο, της προσπάθειας η οποία καταβάλλεται από πλευράς Συνεταιρισμού και των παραγωγών μελών αυτού.
Επιθυμία όλων είναι η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί μέσω του εγκεκριμένου πλέον προγράμματος εργασίας, το οποίο αφορά Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1308/13 καθώς και των εφαρμοστικών Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 611/14 και 615/14 όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.